សេវាផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

វាមានភាពច្បាស់ណាស់ថា ស្ថាប័ននានា ពឹងផ្អែកលើគុណភាពនៃធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួន ដើម្បីភាពរីកចំរើន ហើយ ការគិតដល់ ការអភិវឌ្ឍបុគ្គល ព្រមពេលជាមួយនឹងការសំរេចបានតាម ទិសដៅកំណត់ដោយស្ថាប័នជា ចំណុចសំខាន់ ណាស់។

TechNeola ផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកធនធានមនុស្សដោយរៀបចំជាពិសេសសំរាប់ការជំរុញអោយមាន ការប្រឹងប្រែង បញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីលទ្ធផលល្អរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយគោរពតាមការតំរូវនៃច្បាប់បទដ្ឋាន និង កាត់បន្ថយចំណាយ។

សេវារបស់យើងរួមមាន៖

  • ការស្វែងរកនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
  • ការរៀបចំគោលនយោបាយ កម្មវិធី បទដ្ឋាន និងទំរង់បំពេញផ្នែកធនធានមនុស្ស
  • វាយតំលៃតំរូវការបណ្តុះបណ្តាល
  • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងហ្វឹកហ្វឺនដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញការងារ
  • ការគ្រប់គ្រងស្នាដៃការងារ

Back to top