ការបណ្តុះបណ្តាល

ការរៀនសូត្រនាំទៅរកភាពជោគជ័យ។ TechNeola រៀបចំវេទិកាដែលអ្នក អាចជួបអ្នកជំនាញ និងអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងស្ថាប័នឈានមុខនានា។ យើងមានវគ្គដែលផ្តោតលើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការអនុវត្តល្អ និងជំនាញ ការងារ ។​ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស ការបណ្តុះបណ្តាល និងហ្វឹកហ្វឺន ទៅតាមតំរូវការ និងភាពងាយស្រួល របស់លោកអ្នក ដោយជ្រើសយកវគ្គធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ របស់អ្នកឬនៅកន្លែងរួម ដែលស្នើដោយយើងខ្ញុំ។

ប្រធានបទនៃការបណ្តុះបណ្តាលនិងហ្វឹកហ្វឺនអាចមានដូចជា៖

  • ការគ្រប់គ្រងគុណភាព
  • ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអាហារ
  • ប្រព័ន្ធផលិតកម្មរលូន (Lean) និងការបង្កើនផលិតភាពការងារ
  • ការរៀបចំឯកសារនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព (គោលនយោបាយ បទដ្ឋាន កម្មវិធីការងារ ទំរង់បំពេញ)
  • ស្តង់ដាអន្តរជាតិ ដូចជា ISO, Bio/Organic
  • សហគ្រិនភាព និងការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
  • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
  • ការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងគំរោង

ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំតាម

ទូរសព្ឌ៖ ០១២​ ៣៥៣ ១៧១ - ០៩៩​ ៤៥៣ ៦៦៦ -​ ០១២ ២៧៤ ០២៧

អ៊ីមែលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

Back to top