ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារ TechNeola មានចែកជា ក្រុមរដ្ឋបាល​ និង ក្រុមបច្ចេកទេស

អ្នកពិគ្រោះយោបល់ និងអ្នកបណ្តុះបណ្តាល ដែលនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងគឺជា​ អ្ន​កវិជ្ជាជីវៈឬអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលបាននិង កំពុងអភិវឌ្ឍជំនាញនិងបទពិសោធន៍តាម ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នជាច្រើន។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏ធ្វើ សហប្រតិបត្តិការជាមួយ អ្នកជំនាញការនិងសវនករដែលមានការទទួលស្គាល់តាមស្ថាប័នអន្តរជាតិនានា។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។​​​​

ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកគួរមានពត៌មានអំពី៖

  • ​អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន
  • បទពិសោធន៍ការងារៈ ចំនួនឆ្នាំដែលបានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលឬការប្រឹក្សាយោបល់ ប្រវត្តិការងារកន្លងមក
  • ដែនជំនាញៈ ប្រធានបទនៃការបណ្តុះបណ្តាល ឬជំនាញសំរាប់ការប្រឹក្សាយោបល់

យើងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តមកលើយើងខ្ញុំ។

Back to top