ទំនាក់ទំនង

Contact-image
Address:
26 Psar Borey Ekareach II, Chomchao, Phnom Penh, CAMBODIA
Tel.: (855) 12 353 171 - (855) 977 830 803 - (855) 12 274 027

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

http://www.techneola.net

Back to top