ទុកដាក់ឯកសារដើម្បីងាយរកបាន

មានប្រធានខ្លៈគិតថា បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលមានការិយាល័យ ប្រកបដោយ គំនរឯកសារ លាយឡំគ្នា ប្រហែលជា មានរវល់ការងារច្រើន មិនមានពេល រៀបចំវា។ ប្រសិនបើបុគ្គលិក

Read more...

អ្នកធុញពេលមានអ៊ីមែលចូលច្រើនពេក?

សារអេឡិចត្រូនិចឬ ហៅខ្លីថាអ៊ីមែលជាមធ្យោបាយ សំរាប់ទំនាក់ទំនង សង្គមនិងជំនួញ។ តែពេលខ្លះ អ្នកអាច មានអារម្មណ៏ថាវាមាន ចំនួនច្រើន ឬរំខានពេលវេលា

Read more...

វិភាគសមីការៈ ការងារ=ជោគជ័យ

នេះជារឿងមួយដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំ បាន ផ្ញើតាម អ៊ីមែលជាភាសាបារាំងដែលខ្ញុំមិនដឹង ប្រភព អ្នក និពន្ធ។

Read more...

វិធីកាត់បន្ថយស្រ្តេសការងារ

 

តើអ្នកមានអារម្មណ៍ តានតឹងពេល បំពេញការងារ ឬពេលធ្វើការ ថែមម៉ោងដែល គ្មានកំរៃដែរ ឫ ទេមិនមាន តែអ្នកម្នាក់ ឯងឡើយ។ 

Read more...

ពង្រឹងស្មារតីក្រុមដោយចេញពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់

ជោគជ័យក្នុងការងារទាមទារឲសមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់ ផ្តោតអារម្មណ៍លើទិសដៅរួម។ ការដាក់ចិត្ត លើក្រុម

Read more...

Additional information