តើក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រើអ៊ិនធឺណេតដើម្បីអ្វី?

Internet មកពីពាក្យកាត់នៃ Inter - Network វាគឺជា ការប្រមូលផ្តុំនូវ បណ្តាញកុំព្យូទ័រ Network ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅជុំវិញ ពិភពលោក

Read more...

វិធីប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលអោយមានសុវត្ថិភាព

អ៊ីមែលគឺជា ការផ្ញើរ ឬ ទទួលសារ តាមរយៈប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិចនៃ បចេ្ចកវិទ្យា។ យើងអាច ផ្ញើរជាអក្សរ ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ ឬ មនុស្ស ច្រើននាក់ និង

Read more...

តើអ្វីទៅជាពត៌មានវិទ្យា​ ( IT ) ?

The Information Technology Association of America (ITAA) បានអោយ និយមន័យថា ព័ត៌មានវិទ្យាគឺ សំដៅទៅ លើការសិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ, ការរចនា, ការ

Read more...

ធ្វើឱ្យគេហទំព័រ មានវត្តមាននៅលើ Search Engines

 

នៅពេល ដែល បង្កើតគេហទំព័រ ឬ ប្លក លោកអ្នក ប្រាកដ ជា ចង់ឱ្យ គេហទំព័រ របស់ខ្លួន មានវត្ត មាន នៅលើ search engines ដើម្បី បំពេញ នូវ តំរូវ ការ ដល់អ្នក

Read more...

Additional information