គំនិតល្អៗរបស់គ្រូគុណភាព Deming

លោក វីលីយ៉ាម អេតវ៉ាត ដាមីង (១៤ តុលា ១៩០០- ២០ ធ្នូ ១៩៩៣) ជាអ្នកជំនាញជាតិ អាមេរិច ដែលបាន ជួយវិស័យឧស្សាហកម្ម របស់ជប៉ុនរស់រាន

Read more...

ស្គាល់ឧត្តមជនម្នាក់ផ្នែកគុណភាព និង គ្រប់គ្រង

លោកវីលីយ៉ាម អេតវ៉ាត ដាមីង (១៤ តុលា ១៩០០-២០ ធ្នូ ១៩៩៣) ជាអ្នកជំនាញជាតិអាមេរិច ដែលបានជួយវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ ជប៉ុនរស់រាន និងរីកលូតលាស់

Read more...

ផលប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធ ISO 22000

សុវត្ថិភាពអាហារ ជាតម្រូវការចំបងទីមួយ របស់អតិថិជនដែលទិញ ផលិតផលអាហារ ទោះជាផលិតផលអាហារ ទោះជាប្រភេទអ្វី ឬមាន រសជាតិឆ្ងាញ់

Read more...

ផលប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តន៍ ប្រព័ន្ធ ISO 9001

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព គឺជាស្តង់ដា ដែលមាន ការទទួល ស្គាល់ជា អន្តរជាតិលើការ រៀបចំ ដើម្បីឲ្យមាន ប្រព័ន្ធការងារ ច្បាស់លាស់

Read more...

Additional information