ប្រតិបត្តិ ស៥ ជាមួយគោលការណ៍ PDCA

 

ដំណោះស្រាយ ស៥ ជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញ និង មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលអាចយកមកប្រើ និងអនុវត្តបាន នៅគ្រប់ទំហំ និងគ្រប់ប្រភេទនៃស្ថាប័ន។ ប៉ុន្តែការអនុវត្ត ស៥

Read more...

ស៥ និងការកែលំអកន្លែងធ្វើការ

អ្វីទៅជាស៥?

ស៥ជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ កាត់បន្ថយភាពខ្ជះខ្ជាយ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌកន្លែងធ្វើការស៥ ជា វិធីសាស្រ្តសម្រាប់រៀបចំ កន្លែងធ្វើការដែលក្លាយមកពី ភាសាជប៉ុនប្រាំពាក្យគឺ៖

+ Seiri (សម្រិតសម្រាំង)
+ Seiton (សណ្តាប់ធ្នាប់)
+ Seiso (សំអាត)
+ Seiketsu (ស្តង់ដា) និង
+ Shitsuke (ស្ថិតស្ថេរ)

ស៥ ជួយអភិវឌ្ឍន៍បរិយាកាសកន្លែងធ្វើការ ដោយធ្វើឲ្យឧបករណ៍ បរិក្ខារ ម៉ាស៊ីន មានភាពប្រសើរឡើង ដើម្បីឲ្យកន្លែងធ្វើការ មានសុវត្ថិភាព មានប្រសិទ្ធភាពភាពរីករាយ និងមានផលិតភាពខ្ពស់ឡើង ដោយការ ប្រើប្រាស់វិធីត្រឹមត្រូវ។

Read more...

Additional information