ក្លាយជាប្រធានដែលបុគ្គលិករីករាយ ធ្វើការជាមួយ

Share

មានគំនិតមួយ សំដែងថារើសមនុស្ស ឲសមនឹងការងារ របស់គេ។នៅពេលអ្នក ជ្រើសយកបុគ្គលិក ដែលមាន ទេពកោសល្យ មកធ្វើការពួកគេ អាចបំពេញការងារបានល្អ និងជួយកិច្ចការ ជំនួញអ្នក ឲកាន់តែរីកចំរើន។ ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថា ក្រុមការងារអ្នកមូលអារម្មណ៍ បំពេញការងារបានល្អ រាល់ថ្ងៃនិងយូរអង្វែងឬទេ?  ប្រសិនបើមានតែ សមាជិកក្រុមតែ ១ភាគ៥ ដែលតាំងចិត្ត បំពេញ ការងារឲបានល្អ នោះកិច្ចការជំនួញ លោកអ្នកនឹង មានការលំបាកក្នុងការរកឲបានជោគជ័យ។

ខាងក្រោមនេះជាគំនិតខ្លះដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគួរ និង មិនគួរធ្វើ ដើម្បីជំរុញ ការតាំងចិត្ត និង ការចូលរួម របស់បុគ្គលិកក្នុងការងារ។

១. កុំខឹង: ខឹងជារឿងងាយធ្វើណាស់។ អ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរ។ តែខឹងតាមរបៀបត្រឹមត្រូវ និងនៅ ពេលត្រឹមត្រូវ គឺជាការពិបាក។

២. កុំបង្ហាញភាពនៅឆ្ងាយ ភាពមិនរាប់រក និងភាពមិនកក់ក្តៅៈ បុគ្គលិកតែង ត្រូវការជំនួយ ពីប្រធាន ផ្ទាល់របស់ពួកគេ និងត្រូវការឮមតិយោបល់ពីប្រធាន ជាពិសេស នៅពេលជួប ការលំបាក។ ដូច្នេះក្រុមរបស់ អ្នកនឹងវាយតំលៃអ្នក តាមរយៈសកម្មភាព អារម្មណ៏និងអកប្បកិរិយារបស់អ្នក មិនមែនចេតនារបស់អ្នកទេ។

៣. កុំបង្ហាញសារសញ្ញាច្របូកច្របល់ទៅបុគ្គលិកៈ សូមរក្សាសារអ្នកឲសមញ្ញ មានទិសដៅ ច្បាស់ លាស់ និងផ្តល់អទិភាព។ សារនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមច្រើនពេក នាំឲអ្នកផងច្រឡំ និងយល់ខុស។

៤. កុំភូតភរៈការនេះរួមទាំងកុំលាក់ពត៌មាន កុហក ឬនិយាយអ្វីដែលអ្នកមិនជឿ

៥. កុំគិតតែពីខ្លួនឯងៈជោគជ័យរបស់ក្រុមនឹងនាំឲអ្នកបានជោគជ័យដែរ។

៦. កុំគេចពីការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពរបស់អ្នកៈ អ្នកជាប្រធាន ដូច្នេះអ្នកត្រូវ ទទួលខុសត្រូវ មុនគេ។ អ្នកត្រូវដឹកនាំ ដោយបង្ហាញ ការអនុវត្តជាគំរូត្បិត អ្នកក៏ព្យាយាម ឲមាន គំនិត ទទួល ខុសត្រូវមាន ទូទាំងក្រុមហ៊ុន។

៧. កុំសនិ្នដ្ឋានដោយមិនបានពិនិត្យរកទិន្នន័យនិងការពិត

៨. ធ្វើអ្វីដែលអ្នកនិយាយ

៩. ធ្វើការឆ្លើយតប ដូចជាឆ្លើយទូរស័ព្ទ អ៊ីមែលជាដើម។ក្នុងនាមជាប្រធាន ត្រូវគិតថាក្រុមរបស់អ្នក ជា អតិថិជន របស់អ្នក។ អ្នកចង់ឲ ក្រុមអ្នកលក់ ឆ្លើយតប សំណើអតិថិជនឲបានលឿន ដូច្នេះអ្នក គួរធ្វើដូចគ្នា។

១០. ផ្តល់ការគាំទ្រសមាជិកក្រុមរបស់អ្នកជាសាធារណៈ ការមិនពេញចិត្ត និងការខកចិត្តនានា លើបុគ្គលិក របស់អ្នកអាចត្រូវនិយាយពេលក្រោយ និងជា ឯកជន។

១១. ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់អ្នកហើយទទួលយកការទិតៀនសម្រាប់បរាជ័យនានា

១២. ទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ក្រុមអ្នកៈ អ្នកមិនអាចមើលស្រាល អនុភាព ដែលបានមកពី ការផ្តល់ ការទទួលស្គាល់ យ៉ាងសមញ្ញសម្រាប់ ការបំពេញការងារបានល្អណាមួយ។

១៣. សួរនិងស្តាប់ៈ ប្រធានគួរដឹងរបៀបសួរជាជាងដឹងរបៀបប្រាប់។ ពាក្យដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លះ របស់ប្រធាន មានដូចជា៖ «អ្នកល្ងង់ណាស់» «អ្នកមុខតែមិនយល់» «មិនបាច់សួរ ព្រោះខ្ញុំប្រាប់ ឲធ្វើអីចឹង» ។ល។

១៤. ញញឹមនិងសើចៈ គួរមានការសប្បាយខ្លះ យ៉ាងហើចណាស់ ក៏វាប្រសើរជាងការនៅ ស្ងៀម។  ពេលសមគួរខ្លះ គួរសើចដាក់ខ្លួនឯង ព្រោះវានឹងធ្វើឲអ្នកកាន់តែ មានភាពជាមនុស្ស ជាជាងនៅជាប្រធាន ឯកោដែលនៅលើដាច់ឆ្ងាយពី សភាពដើម ធម្មជាតិរបស់ខ្លួន។

 

        ដោយ៖ ឡូត សាន្ត

 

Share

Additional information