គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំ

អ្នកដឹកនាំត្រូវមាន សុខភាព សមត្ថភាព និង គុណធម៌ដើម្បីបំពេញ តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំល្អ។

Read more...

ក្លាយជាប្រធានដែលបុគ្គលិករីករាយ ធ្វើការជាមួយ

មានគំនិតមួយ សំដែងថារើសមនុស្ស ឲសមនឹងការងារ របស់គេ។នៅពេលអ្នក ជ្រើសយកបុគ្គលិក ដែលមាន ទេពកោសល្យ មកធ្វើការពួកគេ អាចបំពេញការងារបានល្អ និងជួយកិច្ចការ

Read more...

Additional information