នៅពេលបីបូកពីរ មិនស្មើនឹងប្រាំ

នៅក្នុងការគិតលេខបីបូកជាមួយ លេខពីរគឺ ស្មើនឹងប្រាំ។ តែក្នុងសង្គម វាហាក់ដូចជាមាន ការពិបាកឆ្លើយដូច វិទ្យាសាស្រ្តពិតណាស់ ជាពិសេស ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុម។

Read more...

ហេតុអ្វីសហគ្រិនត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក របស់ខ្លួន?

គ្រប់សហគ្រិន ឬ ម្ចាស់ស្ថាប័ន តែងចង់បានបុគ្គលិកមាន សមត្ថភាព និង បុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ ដែលអាចបំពេញការងារ អោយសម្រេចបានលទ្ធផល សម្រាប់ស្ថាប័នខ្លួន។

Read more...

Additional information