គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំ

អ្នកដឹកនាំត្រូវមាន សុខភាព សមត្ថភាព និង គុណធម៌ដើម្បីបំពេញ តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំល្អ។

Read more...

ក្លាយជាប្រធានដែលបុគ្គលិករីករាយ ធ្វើការជាមួយ

មានគំនិតមួយ សំដែងថារើសមនុស្ស ឲសមនឹងការងារ របស់គេ។នៅពេលអ្នក ជ្រើសយកបុគ្គលិក ដែលមាន ទេពកោសល្យ មកធ្វើការពួកគេ អាចបំពេញការងារបានល្អ និងជួយកិច្ចការ

Read more...

នៅពេលបីបូកពីរ មិនស្មើនឹងប្រាំ

នៅក្នុងការគិតលេខបីបូកជាមួយ លេខពីរគឺ ស្មើនឹងប្រាំ។ តែក្នុងសង្គម វាហាក់ដូចជាមាន ការពិបាកឆ្លើយដូច វិទ្យាសាស្រ្តពិតណាស់ ជាពិសេស ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុម។

Read more...

ហេតុអ្វីសហគ្រិនត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក របស់ខ្លួន?

គ្រប់សហគ្រិន ឬ ម្ចាស់ស្ថាប័ន តែងចង់បានបុគ្គលិកមាន សមត្ថភាព និង បុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ ដែលអាចបំពេញការងារ អោយសម្រេចបានលទ្ធផល សម្រាប់ស្ថាប័នខ្លួន។

Read more...

ប្រតិបត្តិ ស៥ ជាមួយគោលការណ៍ PDCA

 

ដំណោះស្រាយ ស៥ ជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញ និង មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលអាចយកមកប្រើ និងអនុវត្តបាន នៅគ្រប់ទំហំ និងគ្រប់ប្រភេទនៃស្ថាប័ន។ ប៉ុន្តែការអនុវត្ត ស៥

Read more...

Additional information