គន្លឹះស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូច

អាជីវកម្មធុនតូច គឺជា បេះដូងនៃប្រទេស ដែលកំពុង អភិវឌ្ឍន៍ហើយ អាជីវកម្ម ដែលងាយស្រួល ចាប់ផ្តើម វាក៏មាន ការពិបាករក្សា ឲ្យមាន ភាពស្ថិតស្ថេររឹងមាំ

Read more...

Additional information