ជៀសជ្រោះបរាជ័យក្នុងអាជីវកម្ម

នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ហានិភ័យជារឿង ចាំបាច់ដែលអ្នកត្រូវគិត។ សហគ្រិន ខ្លះខ្លាចបរាជ័យ ឬ ហានិភ័យនានា។ សហគ្រិនជោគជ័យជាច្រើនបានបង្ហាញ

Read more...

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអ្នកជំនួញថ្មីថ្មោង ទទួលបរាជ័យ?

 

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ តែងតែមានមុខជំនាញជាច្រើននៅក្នុងនឹង ហើយ មុខជំនាញ និមួយៗតែងមានការនិយម ពីសំណាក់ សិស្សនិស្សិត បញ្ញាជន និងមនុស្សធម្មតា។

Read more...

លក្ខណៈសម្បត្តិគោលរបស់សហគ្រិនជោគជ័យ

 

ការក្លាយជា សហគ្រិនដែល ទទួលបានជោគជ័យ គឺជារឿងល្អមួយ ដែលមនុស្ស ជាច្រើន តែងតែសុបន្តិ។ ជាការពិតណាស់ ការដែលក្លាយ ជាសហគ្រិន ដែលទទួល ជោគជ័យទៅបាន

Read more...

ការជួបជុំលើកទីមួយរបស់ក្លឹបសហគ្រិន និយាយភាសាបារាំងនៅកម្ពុជា

ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញគំនិតផ្តួចផ្តើម គំរោងបង្កើតក្លឹបសហគ្រិននិយាយភាសា បារាំង (CLEF

Read more...

របៀបបង្កើតជំនួញដោយគ្មានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់

• ជំនូញខ្នាតតូច
ដើម្បីចាប់ផ្តើម មុខជំនួញដោយមាន ដើមទុនតិចតួច គឺ អ្នកចាប់ផ្តើម ពីជំនួញតូចៗជាមុនសិន ដើម្បី ស្ទាបស្ទង់នូវសមត្ថ ភាពរបស់អ្នក

Read more...

Additional information