នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ តែងតែមានមុខជំនាញជាច្រើននៅក្នុងនឹង ហើយ មុខជំនាញ និមួយៗតែងមានការនិយម ពីសំណាក់ សិស្សនិស្សិត បញ្ញាជន និងមនុស្សធម្មតា។ ការធ្វើអោយមុខជំនួញ ទទួលបាន ជោគជ័យ វាជារឿងមួយដែលលំបាក ដែលអាច នឹកស្មានមិនដល់ ហើយជារឿយៗការធ្វើជំនួញ ដែលបទពិសោធន៍នៅមានកម្រិត(មិន Update) គឺ តែងតែ ទទួលនូវបរាជ័យ ដោយមិនអាចជៀសបាន។ តាមការសិក្សា ស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ជំនាញមួយចំនួនបាន រកឃើញថា កត្តាដែលនាំឲ្យ មុខជំនួញទទួលបរាជ័យ មានដូចជា ៖ 
 
គ្មានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់៖
 
អ្នកមិនត្រូវចាត់ទុករបាយការណ៍ដែលមានក្នុងផ្នែកតួចណាមួយនៃជំនួញរបស់អ្នកថា វាជារឿងដែល គ្មានប្រយោជន៍ឲ្យសោះ។ ពីព្រោះរបាយការណ៍ វាមានសារសំខាន់ មួយផ្នែកដែរ ក្នុង
...

Additional information